Duidelijke afspraken over uw privacy & klanttevredenheid

Het is voor ons van het grootste belang dat u zich prettig voelt bij de zorg die u van ons krijgt. Wanneer dit op sommige momenten anders verloopt dan gewenst kan er een klacht ontstaan. Wij zullen er alles aan doen deze klacht zo goed mogelijk te behandelen en hebben hiervoor een klachtenregeling opgezet. Hiertoe behoort, indien u het niet met ons eens bent, de mogelijkheid tot het inschakelen van een externe, onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Deze kunt u bereiken via http://www.eckg.nl/kf-frank-willemsen.html.

U heeft ook de mogelijkheid om direct naar de geschillencommissie te stappen indien gewenst.

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek
Voor Crataegus Woonzorg staat klanttevredenheid centraal. Het draait immers om de mensen waaraan wij zorg verlenen. Daarom zal in 2018 worden gewerkt aan de invulling van een klanttevredenheidsonderzoek. Over de resultaten zullen wij ook via onze website berichten.

Kwaliteitsverslag (1-7-2018)
Dit verslag geeft inzicht in het eerste opstartjaar, waarna 2018 in het teken zal staan van een verdiepingsslag.
Download het kwaliteitsverslag

Oordeel zelf (via ZorgkaartNederland)!
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Beoordeel Crataegus zelf of lees eerdere beoordelingen op www.zorgkaartnederland.nl

Contactgegevens bij klachten of geschillen

Naam en telefoonnummer geschillencommissie

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600 2509 LP Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46 Den Haag
Telefoonnummer: 070-3105310

Bekijk hier de klachtenregeling

Naam en telefoonnummer klachtenfunctionaris

ECKG (Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht) Frank Willemsen
Telefoonnummer: 023-7001210

Uw privacy is belangrijk voor ons!

Klanten dossiers
Crataegus Woonzorg wil op een zorgvuldige wijze omgaan met de gegevens die zij beschikbaar heeft over klanten. Het betreft hier persoonsgegevens (NAW1 ), verzekeringsgegevens, inkomensgegevens, psychodiagnostische gegevens, gezinsachtergronden, medische gegevens, gegevens verstrekt door instellingen (anders dan Crataegus) en gegevens zoals deze zijn opgetekend door Crataegus Woonzorg.

Crataegus Woonzorg hanteert een ‘gesloten en beveiligd’ elektronisch patiëntendossier (EPD) waarin alle gegevens van klanten en dagrapportage zijn opgeslagen.

Download hier de meest actuele versie van onze “Klanten dossier regeling” (pdf)

Privacy Reglement
Het privacyreglement ziet toe op de verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen Crataegus Woonzorg.

Dit reglement is gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het doel van dit reglement is regels te geven voor een zorgvuldige registratie van persoonsgegevens. Dit reglement geeft regels met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, bijwerken, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken, verwijderen en vernietigen van persoonsgegevens. Ook geeft dit reglement de regels die gelden ten aanzien van de meldingen die in bepaalde gevallen gedaan moeten worden van verwerkingen van persoonsgegevens bij het College bescherming persoonsgegevens.

Download het meest actuele “Privacy Reglement” (pdf)