Duidelijke afspraken over uw privacy & klanttevredenheid

Het is voor ons van het grootste belang dat u zich prettig voelt bij de zorg die u van ons krijgt. Wanneer dit op sommige momenten anders verloopt dan gewenst kan er een klacht ontstaan. Wij zullen er alles aan doen deze klacht zo goed mogelijk te behandelen en hebben hiervoor een klachtenregeling opgezet. Hiertoe behoort, indien u het niet met ons eens bent, de mogelijkheid tot het inschakelen van een externe, onpartijdige klachtenfunctionaris van de Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht. Deze kunt u bereiken via http://www.eckg.nl/kf-frank-willemsen.html.

U heeft ook de mogelijkheid om direct naar de geschillencommissie te stappen indien gewenst.

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek
Voor Crataegus Woonzorg staat klanttevredenheid centraal. Het draait immers om de mensen waaraan wij zorg verlenen. Daarom zal in 2018 worden gewerkt aan de invulling van een klanttevredenheidsonderzoek. Over de resultaten zullen wij ook via onze website berichten.

Eerste kwaliteitsverslag 2017 (per 1-7-2018)
Dit verslag geeft inzicht in het eerste opstartjaar, waarna 2018 in het teken zal staan van een verdiepingsslag.
Download het kwaliteitsverslag

Kwaliteitsverslag 2018: Download in PDF

Oordeel zelf (via ZorgkaartNederland)!
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Beoordeel Crataegus zelf of lees eerdere beoordelingen op www.zorgkaartnederland.nl

Contactgegevens bij klachten of geschillen

Naam en telefoonnummer geschillencommissie

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600 2509 LP Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46 Den Haag
Telefoonnummer: 070-3105310

Bekijk hier de klachtenregeling

Naam en telefoonnummer klachtenfunctionaris

ECKG (Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht) Frank Willemsen
Telefoonnummer: 023-7001210

Resultaten Audit PREZO Care

Samenvatting (Impact Analyse)

De auditoren stellen vast dat medewerkers blijk geven van een grote passie en betrokkenheid voor de bewoners, waarbij het bieden van zorg en het welzijn van de bewoner in goede handen is en als belangrijkste taak wordt opgevat. De formele zorg is goed geregeld (o.a. informatiemap, medische dossiers, zorgplan, zorgregistraties en
cliëntdossiers).

Bewoners zijn zeer tevreden over de zorg en het leven in het wooncomplex en ervaren medewerkers en vrijwilligers als professioneel, hartelijk en positief. De bewoners ervaren
daadwerkelijk nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip en medewerkers proberen zo goed mogelijk de eigen levensstijl van een bewoner te honoreren (dit blijkt o.a. uit de onverwachte schouw en narratieve interviews).

Over de audit (23 augustus – 9 oktober 2018)

De audit is uitgevoerd in het kader van een pilot PREZO Care. Deze pilot is erop gericht de methodiek van PREZO Care te toetsen en vervolgens te verbeteren. Crataegus Zorg BV is van mening dat de visie van Crataegus en de waarden compassie, uniek zijn en autonomie sterk overeenkomt met de waardengedreven benadering van PREZO Care.

Aanleiding voor Crataegus om deel te nemen aan de pilot heeft als doel onafhankelijke feedback te krijgen op de ingeslagen koers en  ontwikkelingen binnen de onderneming.

Uw privacy is belangrijk voor ons!

Klanten dossiers
Crataegus Woonzorg wil op een zorgvuldige wijze omgaan met de gegevens die zij beschikbaar heeft over klanten. Het betreft hier persoonsgegevens (NAW1 ), verzekeringsgegevens, inkomensgegevens, psychodiagnostische gegevens, gezinsachtergronden, medische gegevens, gegevens verstrekt door instellingen (anders dan Crataegus) en gegevens zoals deze zijn opgetekend door Crataegus Woonzorg.

Crataegus Woonzorg hanteert een ‘gesloten en beveiligd’ elektronisch patiëntendossier (EPD) waarin alle gegevens van klanten en dagrapportage zijn opgeslagen.

Download hier de meest actuele versie van onze “Klanten dossier regeling” (pdf)

Privacyverklaring

Crataegus Woonzorg respecteert de persoonlijke levenssfeer van klanten, medewerkers en anderen. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze is verzameld en niet gebruikt voor doelen die hier niet mee verenigbaar zijn. Crataegus Woonzorg  verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Download de meest actuele “Privacyverklaring” (pdf)